Подстанция "Зора" 110/10кV – гр. Стара Загора: Реконструкция на уредба 10 кV и монтажни работи с пускане в експлоатация

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение", Електропреносен район - Стара Загора

Местонахождение:
гр. Стара Загора

Възложен: 2003 / Изпълнен: 2003

Описание

Поради възникнала авария през 2002 година в подстанция “Зора” 110/10 кV, намираща се на територията на град Стара Загора, се налага цялостна реконструкция на обекта. ЕЛ КОНТРОЛ е класирана на първо място в проведен конкурс за възлагане на обществена поръчка и в началото на 2003 г. започва оборудването на закрита уредба 10кV.

Изпълнени дейности

  • Подмяна на командни шкафове и кабели в ОРУ 110кV;
  • Монтаж на командни табла;
  • Демонтаж на КРУ 10кV и монтаж на същите в ЗРУ 10кV –подстанция “Зора”;
  • Преустройство на вторична комутация в съществуващите КРУ 10кV съгласно новия проект;
  • Изпитване на електросъоръжения, шинна система и кабели;
  • Проверка и настройка на релейни защити;
  • Въвеждане в експлоатация на новоизградената уредба.

 

 

 Референция