Приключи изпълнението на проект „Подобряване на работната среда в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД чрез създаване на добри и безопасни условия на труд“

От м. юни до м. декември 2018 година „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД реализира проект „Подобряване на работната среда в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД чрез създаване на добри и безопасни условия на труд“, с договор № BG05M9OP001-1.008-0967-C01 по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.

По проекта бяха изпълнени три основни дейности:

  1. Разработване на нови модули и добавяне на функционалности към електронната система за развитие на човешките ресурси на „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД.
  2. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работните площадки.
  3. Осигуряване на условия за хранене, почивка и спорт на персонала чрез оборудване на помещения и доставка на битови контейнери.

В резултат на тези дейности бяха разработени два нови модула „Обучения“ и „Подбор на персонала“, които бяха интегрирани към системата за управление на човешките ресурси в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД.

В рамките на 3 месеца беше разработен и внедрен иновативен модел за организация на труда чрез отчитане движението на персонала по различни работни обекти.

Бяха осигурени безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуването на лични предпазни средства с по-висок клас на защита и специално работно облекло за работещите във фирмата. Беше инсталирана нова климатична система в помещенията от административната сграда и склада, с което се подобриха значително условията за работа на персонала. Бяха закупени 4 битови контейнера и обзаведени с всички необходими удобства, гарантиращи пълноценна почивка на работните площадки. За служителите във фирмата беше оборудвана стая за почивка, както и закупена маса за практикуване на популярния във фирмата спорт „тенис на маса“.

Бяха изпълнени и всички изисквания за публичност и визуализация на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Общо 183 служители и работници на „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД почувстваха ползите от новите придобивки, в следствие от реализацията на различните дейности.

Изпълнението на трите основни дейности допринесе за постигането на заложените специфични цели:

1) Въвеждане на иновативен модел за организация на труда и развитие на човешките ресурси чрез използването на ИКТ;

2) Опазване здравето и живота на работещите чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, водещи до повишаване качеството на работните места;

3) Създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда чрез подобряване на работната среда.

Постигането на трите специфични цели допринесе за изпълнение на поставената в проекта основна цел: да се подобри работната среда в „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД чрез въвеждането на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси, както и чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, водещи до повишаване качеството на работните места и производителността на труда.

 

Резюме проект