Реконструкция на подстанция „Ардино“ 110/20 kV

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Изпълнител
ДЗЗД „П/ст ВН“

Местонахождение
гр. Ардино, обл. Кърджали

Възложен: април, 2020/ Изпълнен:март, 2021

 

Проектът за реконструкция и разширение на ел. подстанция „Ардино“ 110/20 kV предвижда цялостна реконструкция на открита разпределителна уредба 110 kV – първична и вторична комутация, както и реконструкция на закрита разпределителна 20 kV, включително заземителна и мълниезащитна инсталации.

На ЕЛ КОНТРОЛ е възложена реализацията на проекта, като фирма-съдружник в дружеството-изпълнител ДЗЗД „П/ст ВН“. 

Реконструкция на ЗРУ 20 kV

- Демонтаж на съществуващо оборудване 20 kV: прекъсвачи, токови измервателни трансформатори, напреженови измервателни трансформатори, вентилни отводи;

- Монтаж на съоръжения 20 kV: подпорни изолатори, прекъсвачи, токови измервателни трансформатори, напреженови измервателни трансформатори, вентилни отводи;

- Изграждане на шинна система;

- Изграждане на заземителна инсталация;

- Демонтаж на съществуващи табла за управление;

- Производство, доставка и монтаж на командни релейни шкафове;

- Доставка, монтаж и подсъединяване на силови и контролни кабели;

- Строителни дейности в командно-релейна зала и нова линейно-апаратна зала – изграждане на кабелен канал, преградна стена, окачен таван, вътрешни мазилки, настилки, осветление, климатизация;

- Изграждане на осветителна и пожароизвестителна инсталации в ЗРУ 20 kV.

 

Реконструкция на ОРУ 110 kV

- Демонтаж на стоманени конструкции, разрушаване на бетонови конструкции;

- Демонтаж на съществуващи съоръжения 110 kV: силов трансформатор 110/ 20 kV, токови и напреженови трансформатори, прекъсвачи, разединители, вентилни отводи, подпорни изолатори;

- Монтаж на съоръжения 110 kV: силов трансформатор 110/ 20 kV, силови прекъсвачи, трифазни разединители, токови и напреженови трансформатори, разединители, подпорни изолатори, вентилни отводи;

- Изграждане на бетонови портали, фундаменти и масички за съоръжения 110 kV, кабелни канали, армирана бетонова площадка;

- Изграждане на легло за трансформатор 110/ 20 kV, маслосборен резервоар и маслоотвеждаща канализация;

- Изграждане на заземителна инсталация;

- Изграждане на шинна система;

- Демонтаж и монтаж на опъвателни изолаторни вериги, спускови отклонения, АСО проводник, алуминиеви клеми;

- Изграждане на тръбна мрежа за кабели - доставка и монтаж на кабелоносещи системи;

- Демонтаж на съоръжения вторична комутация – табла АВР, табла релейни защити, командни шкафове;

- Производство, доставка и монтаж на командни релейни шкафове;

- Доставка, монтаж и подсъединяване на силови и контролни кабели;

- Изграждане на отводнителна и канализационна инсталация;

- Изграждане на осветителна инсталация – работно и охранно осветление;

- Изграждане на огради – вътрешна и външна с входен портал;

- Изграждане на вътрешни бетонови пътища;

- Контролни измервания, изпитания и въвеждане в експлоатация на монтираните системи и оборудване