Разширение на ОРУ 400 kV в п/ст „Марица Изток 3“

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Изпълнител
ДЗЗД „П/ст ВН“

Местонахождение
с. Медникарово, обл. Стара Загора

Възложен: юни, 2020/ Изпълнен: септември 2020

Проектът предвижда изграждане на ново поле в колона 1 на ОРУ 400 kV на п/ст „ТЕЦ Марица изток 3“. Предвижда се изпълнение на строителна и конструктивна част, част електро - първична и вторична комутация, включително заземителна и мълниезащитна инсталации и изпълнение на пусково-наладъчни работи.

На ЕЛ КОНТРОЛ е възложена реализацията на проекта, като фирма-съдружник в дружеството-изпълнител ДЗЗД „П/ст ВН“.

 Демонтажни работи в ОРУ 400кV

- Демонтаж на съществуващи метални конструкции;

- Разрушаване на съществуващи бетонови фундаменти;

- Демонтаж на подпорни изолатори 400 kV .

 

Монтажни работи в ОРУ 400 kV

- Изграждане на нови бетонови фундаменти на масички на съоръжения 400 kV;

- Изграждане на нови кабелни канали, шахти и тръбна мрежа за кабели в поле 400 kV;

- Монтаж на съоръжения 400 kV: силов прекъсвач, трифазни разединители, токови и напреженови трансформатори, подпорни изолатори, вентилни отводи;

- Изграждане на заземителна инсталация;

- Монтаж на спускови отклонения и трифазни връзки, АСО проводник, апаратни клеми между съоръжения 400 kV;

- Преработка на съществуващи табла;

- Производство, доставка и монтаж на командни шкафове на полето, релейни шкафове и електромерно табло;

- Доставка, монтаж и подсъединяване на контролни кабели;

- Контролни измервания, изпитания и въвеждане в експлоатация на монтираното оборудване.