Ремонт кабелни канали, фундаменти и полета мерене в ОРУ 110 kV на п/ст „Димитър Канев“

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Хасково

Местонахождение
гр. Хасково, обл. Хасково

Възложен: януари, 2020/ Изпълнен: Април, 2020

Проектът се изпълнява в ОРУ 110 kV на подстанция „Димитър Канев”, гр. Хасково. Изпълнени са следните дейности:

• Ремонт и възстановяване на кабелни канали за контролни кабели и кабели СрН в ОРУ 110 kV, изработка и монтаж на нови кабелни капаци.
• Доставка и монтаж на кабелни лавици в кабелните канали за контролни кабели.
• Изграждане на 2 бр. фундаменти, доставка и монтаж на нови масички за комбиниран монтаж на напреженови трансформатори и вентилни отводи 110 kV.
• Изграждане на 8 бр. фундаменти за командни шкафове.
• Изграждане на 2 бр. кабелни шахти.
• Подмяна на тротоарни настилки и бордюри, саниране на ивични фундаменти на силови трансформатори Трафо 1 и Трафо 2.