Ремонт ограда на ОРУ 110 kV в п/ст „Чернозем“

Възложител

Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Пловдив
Изпълнител: ДЗЗД „П/ст ВН“

Местонахождение
с. Черноземен, общ. Калояново, обл. Пловдив

Възложен: Април, 2020/ Изпълнен: Май, 2020

Договорът е сключен с дружество „П/ст ВН“, в което ЕЛ КОНТРОЛ е фирма-съдружник. Проектът е изпълнен на 100% от ЕЛ КОНТРОЛ.

Описание на дейностите:
Демонтаж на съществуваща ограда, разбиване на бетонова основа, натоварване и извозване на бетоновите отпадъци, доставка на нови оградни пана и портални врати, направа на нов фундамент и монтаж на нова оградна система с обща дължина 350 метра.