Ретрофит КРУ 20 kV в п/ст „Борисовград“

Възложител

Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Пловдив 
Изпълнител: ДЗЗД „Ретрофит“

Местонахождение
гр. Първомай, обл. Пловдив

Възложен: Февруари, 2020/ Изпълнен: Август, 2020

Договорът за ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст „Борисовград“ 110/20 kV е сключен с дружество „Ретрофит“, в което фирма ЕЛ КОНТРОЛ е водещ партньор. Проектът е изпълнен на 100% от ЕЛ КОНТРОЛ.
Ретрофит на комплектна разпределителна уредба средно напрежение (КРУ Ср.Н) е модернизиране (подмяна) на съществуващите първични съоръжения, монтаж на нови съоръжения и ремонт на вторичната комутация, като при изпълнението на ретрофита се запазва конструкцията на КРУ Ср.Н.

Изпълнени са следните дейности:
• Изготвяне на проект – първична и вторична комутация;
• Преработка на съществуващи колички с маслонапълнени прекъсвачи, чрез замяната им с вакуумни – 15 броя;
• Преработка на съществуващи колички на секционни разединители – 2 броя;
• Демонтаж на съществуващи и монтаж на ново оборудване: токови измервателни трансформатори – 33 броя, напреженови измервателни трансформатори – 33 броя, вентилни отводи – 39 броя.
• Цялостна подмяна на вторичната комутация на отсек Ниско напрежение – 17 броя килии.
• Доставка на всички допълнителни материали и оборудване, необходими за изпълнение на задачата. Основното оборудване - прекъсвачи, измервателни трансформатори, вентилни отводи и цифрови защити, е доставено от възложителя.
• Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на монтираното оборудване.
Изпълнението на работата е извършено поетапно, съгласувано с възможностите за изключване на Възложителя, без да се нарушава нормалния режим на експлоатация.