Рехабилитация на присъединения 20 kV на п/ст „Димитър Канев“

Възложител

Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Хасково
Изпълнител: ДЗЗД „Ретрофит“

Местонахождение
гр. Хасково, обл. Хасково
Обектът се намира в землището на гр. Хасково, Община Хасково, обл. Хасково, поземлен имот с идентификатор № 77195.129.38.

Възложен: май, 2020/ Изпълнен: декември, 2020

Договорът за рехабилитация на присъединения 20 kV на п/ст „Димитър Канев“ е сключен с дружество „Ретрофит“, в което фирма ЕЛ КОНТРОЛ е водещ партньор. Проектът е изпълнен на 100% от ЕЛ КОНТРОЛ.
Изпълнени са следните дейности:
• Изготвяне на проект – първична и вторична комутация;
• Преработка на съществуващи колички с маслонапълнени прекъсвачи, чрез замяната им с вакуумни – 34 броя;
• Преработка на съществуващи колички на секционни разединители – 2 броя;
• Демонтаж на съществуващо и монтаж на ново оборудване: токови измервателни трансформатори – 6 броя, напреженови измервателни трансформатори – 72 броя, вентилни отводи – 102 броя;
• Цялостна подмяна на вторичната комутация на отсек Ниско напрежение – 36 броя килии.
• Доставка на всички допълнителни материали и оборудване, необходими за изпълнение на задачата. Основното оборудване - прекъсвачи, измервателни трансформатори, вентилни отводи и цифрови защити е предоставено от възложителя.
• Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на монтираното оборудване.
Изпълнението на работата е извършено поетапно, съгласувано с възможностите за изключване на Възложителя, без да се нарушава нормалния режим на експлоатация.