Ретрофит на КРУ 10 kV в п/ст "Траяна"

Възложител

Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Стара Загора

Изпълнител: ДЗЗД „Ретрофит“

Местонахождение
гр. Стара Загора

Възложен: юни, 2020/ Изпълнен: януари, 2021

Договорът за Ретрофит на КРУ 10 kV в п/ст "Траяна" е сключен с дружество „Ретрофит“, в което фирма ЕЛ КОНТРОЛ е водещ партньор. Проектът е изпълнен на 100% от ЕЛ КОНТРОЛ.
Ретрофит на комплектна разпределителна уредба средно напрежение (КРУ Ср.Н) е модернизиране (подмяна) на съществуващите първични съоръжения, монтаж на нови съоръжения и ремонт на вторичната комутация, като при изпълнението на ретрофита се запазва конструкцията на КРУ Ср. Н.

Изпълнени са следните дейности:
• Изготвяне на проект – първична и вторична комутация;
• Преработка на съществуващи колички с маслонапълнени прекъсвачи, чрез замяната им с вакуумни – 31 броя;
• Преработка на съществуващи колички на КРУ „Мерене“ – 4 броя;
• Демонтаж на съществуващо и монтаж на ново оборудване: напреженови измервателни трансформатори – 6 броя, вентилни отводи – 93 броя;
• Цялостна подмяна на вторичната комутация на отсек „Ниско напрежение“ – 37 броя килии.
• Доставка на всички допълнителни материали и оборудване, необходими за изпълнение на задачата. Основното оборудване - прекъсвачи, измервателни трансформатори, вентилни отводи и цифрови защити е предоставено от възложителя.
• Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на монтираното оборудване.
Изпълнението на работата е извършено поетапно, съгласувано с възможностите за изключване на Възложителя, без да се нарушава нормалния режим на експлоатация.