Ремонт полета 110 kV и изграждане на система за дистанционно управление на п/ст "Айтос"

Възложител

Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Бургас

Изпълнител: ДЗЗД „П-СТ ВН“

Местонахождение
гр. Айтос, обл. Бургас

Възложен: юли, 2020/ Изпълнен: декември, 2021

Договорът е сключен с дружество „П/ст ВН“, в което ЕЛ КОНТРОЛ е фирма-съдружник. Проектът е изпълнен на 100% от ЕЛ КОНТРОЛ.

Обемът от работи по договора включва ремонт на полета 110 kV, с цел изграждане на система за автоматично управление на подстанцията (САУП).

На обекта са изпълнени следните видове дейности:
• Доставка и монтаж на командно-релейни табла, метални конструкции, материали, апаратура, необходими за изпълнение на проекта.
• Въвеждане в експлоатация на доставените командно-релейни табла, оперативните кабели и табло за „Централна сигнализация“, съвместно с представители на Възложителя.
Изпълнението на работата е извършено поетапно, съгласувано с възможностите за изключване на Възложителя, без да се нарушава нормалния режим на експлоатация на подстанцията.