Присъединение на п/ст "Прослав" 110/20 kV, гр. Пловдив към ЕЕС – ІІ етап – монтажни работи

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Местонахождение:
гр. Пловдив

Възложен: 2005 / Изпълнен: 2007

Описание

Поръчката е възложена на ЕЛ КОНТРОЛ от НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест", София, след проведен търг за възлагане на обществена поръчка. Проектът предвижда изграждане на нова подстанция 110/20kV. В обема на поръчката са включени електромонтажни работи в ОРУ 110kV. Извършени са електромонтажни работи по основен договор и допълнителни договори за довършителни работи по отделни подобекти.

Изпълнени дейности

Подмяна на съоръжения 110 кV – прекъсвачи, разединители, токови и напреженови измервателни трансформатори, вентилни отводи, подпорни излатори;
Полагане и подсъединяване на силови кабели 20 кV;
Полагане и подсъединяване на контролни кабели;
Монтаж на тръбна шинна система в ОРУ 110 кV;
Монтаж, наладка и изготвяне на екзекутивни чертежи на резервни релейни защити;
Контролни изпитания и въвеждане в експлоатация на монтираните съоръжения.

 

 

Референция