Подстанция „Лаута“ 110/20 kV – Изграждане на ново изводно поле 110 kV

Възложител

„Електроразпределение Юг“ ЕАД

Местонахождение
гр. Пловдив, обл. Пловдив

Възложен: август, 2020/ Изпълнен: януари, 2021

Електрическа подстанция „Лаута“ 110/20 kV е действаща и е собственост на ЕСО ЕАД.
Изграждането на ново изводно поле 110 kV в ОРУ 110 kV, е част от инвестиционната програма на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, във връзка с изграждането на нова кабелна линия 110 kV. Новото изводно поле за кабелна връзка се изгражда на мястото на съществуващо резервно поле за въздушен извод.
Работите се изпълняват по работен проект, предоставен от Възложителя и включват доставка на съоръжения, изпълнение на строителни и електро-монтажни работи и въвеждане на полето в експлоатация.

Дейности по изпълнение на проекта:
• Демонтаж на съществуващи конструкции и съоръжения в полето 110 kV.
• Изграждане на нови бетонови фундаменти, върху които се монтират нови стоманени поцинковани конструкции и нови съоръжения, доставени от ЕЛ КОНТРОЛ токови и напреженови измервателни трансформатори и предоставени от Възложителя разединители и прекъсвачи.
• Първично ошиноване на съоръженията
• Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели.
• Асемблиране и монтаж на командно-релейно табло, команден шкаф, преработка на съществуващи табла.
• Реконструкция на пътища и подходи.
• Реконструкция на кабелен канал, част от вътрешната ограда.
• Изграждане на осветителна, заземителна и мълниезащитна инсталации.
• Пусково-наладъчни работи, тестове и въвеждане в експлоатация на новоизграденото поле.