Рехабилитация ОРУ 110 kV (стара част) в п/ст Пловдив 400/220/110/31.5 kV

Възложител:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Изпълнител: ДЗЗД „П-СТ ВН“

Местонахождение:
гр. Пловдив, обл. Пловдив

Възложен: май, 2021/ Изпълнен: септември, 2022

 Електрическа подстанция „Пловдив“ 400/220/110/31,5 kV работи с четири разпределителни уредби 400 kV, 220 kV, 110 kV и 31,5 kV.

Рехабилитацията на стара част в ОРУ 110 kV е включена в инвестиционната програма на ЕСО ЕАД, във връзка с Плана за развитие на преносната електрическа мрежа, за периода 2012 – 2022 г. Това е вторият проект, който ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява на територията на подстанция „Пловдив“, след като през 2006 г. изградихме ел. част на уредба 400 kV.
Рехабилитацията на ОРУ 110 kV (стара част) се извършва, съгласно работен проект, предоставен от ЕСО ЕАД. Проектът е комплексен и включва доставка, изпълнение и въвеждане на обекта в експлоатация.

Дейности по изпълнение на проекта
- Демонтаж на съществуващи конструкции и съоръжения в ОРУ 110 kV.
- Изграждане на нови бетонови фундаменти.
- Монтаж на нови стоманени поцинковани конструкции върху изградените бетонови фундаменти.
- Монтаж на нови съоръжения: разединители, токови измервателни трансформатори, напреженови измервателни трансформатори и прекъсвачи – доставени от ЕСО ЕАД. Монтаж на подпорни изолатори 110 kV, производство на CERISOL и доставени от ЕЛ КОНТРОЛ.
- Първично ошиноване на съоръженията.
- Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели.
- Асемблиране и монтаж на командно-релейни табла, командни шкафове, захранващи табла, електромерни шкафове, телекомуникационни шкафове.
- Реконструкция на пътища и подходи, изграждане на кабелни канали, изграждане на отводнителна инсталация на уредбата, изграждане на частична ограда.
- Изграждане на нова осветителна, заземителна и мълниезащитна инсталации.
- Поетапно извършване на пусково-наладъчни работи, тестове и въвеждане в експлоатация на отделните присъединения в ОРУ 110 kV.