Ремонт полета Ср.Н. в п/ст „Кабиле“

Възложител:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД МЕР Бургас

Изпълнител: ДЗЗД „Ретрофит“

Местонахождение:
гр. Ямбол, обл. Бургас

Възложен: март, 2021/ Изпълнен: декември, 2021

Ретрофит на комплектна разпределителна уредба (КРУ) средно напрежение (Ср.Н) е модернизиране (подмяна) на съществуващите първични съоръжения, монтаж на нови съоръжения и ремонт на вторичната комутация, като при изпълнението на ретрофита се запазва конструкцията на КРУ Ср.Н.

Поръчката включва изготвяне на работен проект в обем на първична и вторична комутация на отделните типове присъединения Ср.Н, както и изпълнение на строително-монтажните работи, заложени в проекта.

Договорът е възложен на ДЗЗД „Ретрофит“, в което ЕЛ КОНТРОЛ е фирма- съдружник. Проектът е изпълнен на 100% от ЕЛ КОНТРОЛ.

Дейности, в обхвата на ЕЛ КОНТРОЛ

- Ремонт първична комутация на КРУ;
- Реконструиране на съществуващите колички и монтаж на новите прекъсвачи;
- Ремонт вторична комутация на отсек ниско напрежение на КРУ - демонтаж и монтаж на релейни защити, автоматика, електроапаратура;
- Ремонт вторична комутация на комутационен отсек на КРУ - щепселно съединение, вериги управление, сигнализация, блокировки и отопление, крайни пътни изключватели;
- Ремонт вторична комутация на кабелен отсек на КРУ - кабели на измервателни трансформатори, контролно-сигнална апаратура (КСА) на земен нож, блокировки, отопление;
- Пусково-наладъчни работи, тестове и въвеждане в експлоатация на КРУ.