Реконструкция на ОРУ 110 kV в п/ст „Ловеч“ 110/20 kV

Възложител:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Изпълнител: ДЗЗД „Подстанции – 2020“

Местонахождение:
гр. Ловеч, обл. Ловеч

Възложен: февруари, 2022 г./ Изпълнен: март, 2023 г.

Реконструкция на ОРУ 110 kV в п/ст „Ловеч“ 110/20 kV е възложена на дружество „Подстанции – 2020“, в което „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД е фирма-съдружник. Съгласно споразумение между съдружниците, проектът се изпълнява изцяло от „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД.

Открита разпределителна уредба 110 kV се реконструира, с цел възстановяване експлоатационното състояние, като се преминава от схема „единична шинна система“ към схема „единична секционирана шинна система“ и се осигурява възможност за присъединяване на допълнителни изводи 110 kV. Проектът предвижда изграждане на полета „мерене“ към всяка от двете секции на шинна система 110 kV, изграждане на поле „секциониране“, реконструкция на съществуващите 2 бр. трансформаторни присъединения 110/20 kV и 4 бр. изводни полета 110 kV, както и подмяна на всички съществуващи съоръжения с нови – разединители, прекъсвачи, измерителни трансформатори. За целта се извършва демонтаж и разбиване на съществуващи стоманенобетонни портални конструкции, стоманобетонни масички, стоманени конструкции и бетонни фундаменти. Изграждат се нови фундаменти, стоманени портални конструкции, масичики, тръбни мрежи, кабелни канали. Изпълнява се вертикална планировка и ограда. Строителните дейности включват още изграждане на фундаменти и легла за силовите трансформатори, вътрешни пътища и пътни подходи, маслосборна канализация с маслосборна яма.
Дейностите по вторична комутация включват: демонтаж на съществуващите командни шкафове в ОРУ и релейни табла в командна зала, демонтаж на контролните кабели. Доставят се и се монтират нови командни табла в откритата уредба, командно-релейни табла, табла собствени нужди прав и променлив ток, табло централна сигнализация в командна зала. Изпълнява се доставка, полагане и подсъединяване на контролни кабели.
Изграждат се инсталации пожароизвестяване, видеонаблюдение и СОТ, заземителна, мълниезщитна и осветителна (работно, аварийно и охранно осветление).
След изпълнение на възложените СМР, поетапно се извършват пусково-наладъчни работи, тестове и въвеждане в експлоатация на реконструираната ОРУ 110 kV.