ТЕЦ "Марица Изток 2" – Рехабилитация на ОРУ 400 KV

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Местонахождение:
с. Ковачево, обл. Раднево

Възложен: 2005 / Изпълнен: 2005

Описание

Обектът представлява съществуваща подстанция 400 KV, в която се извършва реконструкция, чрез подмяна на съществуващите електрически съоръжения. Реконструкцията включва и рехабилитация на уредба Собствени Нужди (СН) в ОРУ ТЕЦ "Марица изток 2". Поръчката е възложена на ЕЛ КОНТРОЛ, след спечелен търг, обявен от НЕК ЕАД Предприятие “Трафоелектроинвест” – София. Особеност при реализацията на този обект са значително кратките срокове, в рамките на които се изпълняват възложените електромонтажни работи. Обектът е завършен при стриктно спазване на договорените срокове и пуснат в експлоатация в края на 2005 г.

Изпълнени дейности

  • Подмяна на ел. съоръжения 400 KV – демонтаж на съществуващи и монтаж на нови прекъсвачи, ножови разединители, токови трансформатори, напреженови трансформатори, вентилни отводи, подпорни изолатори;
  • Подмяна на командни шкафове;
  • Полагане и подсъединяване на контролни кабели;
  • Рехабилитация на уредба СН 220KV DС в командна сграда на ОРУ ТЕЦ "Марица изток 2";
  • Монтаж на дизел-генератор;
  • Преустройство на уредба СН 380V АС и 220V DС в ОРУ 400 KV, ОРУ 220KV и ОРУ 110KV;
  • Контролни изпитания и въвеждане в експлоатация на монтираните съоръжения.

Други

Ключов момент при изпълнение на обекта е извънредно краткият времеви график, който е стриктно спазен, и подстанцията е пусната в експлоатация през декември, 2005 г.

Получена е референция за добро изпълнение от възложителя НЕК ЕАД Предприятие “Трафоелектроинвест” – София.

 

 

  Референция