Изграждане на търговско измерване на електрическата енергия на "Капрони" АД, гр. Казанлък

Възложител:
Национална Електрическа Компания ЕАД

Местонахождение:
гр. Казанлък

Възложен: 2008 / Изпълнен: 2008

Описание

Поръчката касае изграждане на търговско измерване електрическата енергия на шест кабелни електропроводни линии 20 кV, с което на практика се модернизират и консолидират съществуващите към момента измервателни системи. Обектът включва пълен инженеринг - проектиране, доставка и монтаж на системата при съблюдаване на всички изисквания на отдел Измерване и отчитане на електрическата енергия и енергиен контрол (ИОЕЕЕК) към НЕК. Отчитането на електрическата енергия при новоизградената система се извършва дистанционно чрез GPRS модем от отдел ИОЕЕЕК на НЕК.

Изпълнени дейности

  • Изготвяне на проект за преработване и привеждане на съществуващите измервателни системи;
  • Доставка на токови трансформатори, напреженови трансформатори, изработка на електромерен шкаф;

 

Референция