Подстанция "Алеко" 220/110 кV – Рехабилитация на ОРУ 220 кV”, гр. Пазарджик

Възложител
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Местонахождение:
гр. Пазарджик

Възложен: 2007 / Изпълнен: 2009

Описание

Поръчката е възложена на ЕЛ КОНТРОЛ от НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест", София, след проведен търг за възлагане на обществена поръчка. Този проект предвижда изпълнение на електромонтажни работи в действаща ОРУ 220kV.

Изпълнени дейности

  • Работи по първична комутация - демонтаж въздушни прекъсвачи и комбинирани токови трансформатори; монтаж на елегазови прекъсвачи, токови трансформатори, напреженови трансформатори;
  • Работи по вторична комутация;
  • Демонтаж, полагане, подсъединяване на контролни и силови кабели;
  • Контролни изпитания и въвеждане в експлоатация на монтираните съоръжения.

 

 

Референция