Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

Област на контрол

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000

Обхват на контрола по параметър

  • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

 

 

Акредитация          Заявка