ЕЛ КОНТРОЛ стартира изпълнение на СМР по проекта за модернизация на ТЕЦ Варна

Фирмата ще изгради система за автоматизирано управление на подстанция (САУП) в открита разпределителна уредба 220/110 kV на ТЕЦ Варна, включително изработка на защитни и контролни табла и доставка на електроматериали за преработка на съществуващи табла.

Обектът се намира в с. Езерово, обл. Варна.

Възложител по договора е Ефасек Инхениерия С.А. - клон България.