Изпълнени проекти

В края на 2017 ЕЛ КОНТРОЛ приключи успешно работа по няколко значими проекта...

1. Проектиране и изграждане на два броя понижаващи местими полустационарни подстанции 20/6,3 kV, 10 МVА за ел. захранване на северния неработен борд в рудник "Трояново-север". Предмет на договора е изготвяне на работен проект и изграждане на две еднотипни полустационарни подстанции 20/6,3 kV, 10 МVА, предназначени за постоянно ел. захранване на руднични консуматори в рудник "Трояново-север" към "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево. Местима полустационарна подстанция № 2 е пусната в експлоатация на 04.12.2017 г.

Подробна информация за проекта: тук

2. Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции „Бургас“ и „Карнобат“. Част от проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас: възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции (ТП) Бургас, Карнобат и Ямбол. ТП Бургас 110/25 kV е въведена в експлоатация през септември, а ТП Карнобат 110/25 kV през декември, 2017 г.

Подробна информация за проекта: тук

3. Електромонтажни и КИП и А дейности в нов цех за производство на амоняк в химически завод Дусло, до гр. Шала, Словакия.Проектът включва изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на контролни, силови и оптични кабели, монтаж на електрически табла и съоръжения НН и СрН, изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталация, изграждане на осветителна инсталация. Работите по проекта приключиха през декември, 2017 г.

Подробна информация за проекта: тук

4. През месец октомври, 2017 г. беше подписан Акт 15 за въвеждане в експлоатация на обект „Изграждане на ел. провод 20 kV от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs112 в рудник „Трояново-1”. Проектът включва доставка на оборудване и изграждане на 3 км електропроводна линия.

Подробна информация за проекта: тук