Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на І-ва секция на ОРУ 110 КV

През месец декември 2008 г. Ел Контрол приключи изпълнението на обект Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на І-ва секция на ОРУ 110 КV с главен изпълнител Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.

Работите по монтаж и пускане в експлоатация на съоръженията бяха изпълнени в рамките на договорените срокове.