Модернизация на подстанция 110/20/6 кV „Източна” в Рудник „Трояново-Север”

Приключиха работите по модернизация на подстанция 110/20/6 кV „Източна” в Рудник „Трояново-Север” на комплекса „Мини Марица изток”.

В подстанцията бяха подменени всички КРУ 6,3 кV, поради тяхната морална и физическа износеност.

ЕЛ КОНТРОЛ достави и монтира нови КРУ 6,3 кV, производство на АВВ, оборудвани с елегазови прекъсвачи.

В обема на изпълнените работи влизат също подмяна на всички кабели ВН, изграждане на осветителна и заземителна инсталации, доставка и монтаж на командни табла.

Обектът беше завършен през декември 2012.