През декември 2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи СМР по изпълнението на подстанции Маяк 110 kV и Каварна 110/20 kV

ЕЛ КОНТРОЛ приключи СМР по изпълнението на подстанции Маяк 110 kV и Каварна 110/20 kV, разположени в североизточната част на България. 

Двете подстанции са част от общ проект на НЕК, касаещ изграждане на нова възлова подстанция 110 kV - Маяк, както и реконструкция и разширение на съществуваща подстанция 110/20 kV в гр. Каварна.

Подстанция Маяк 110 kV е възлова и има за цел да осигури стабилно електрозахранване и възможност за увеличаване натоварването на електроразпределителната мрежа на Северното Черноморие през летния сезон.

Подстанцията е изградена от кота „0” изцяло от фирма ЕЛ КОНТРОЛ.
Изпълнените строителни дейности включват изгражадне на командна сграда, бетонови фундаменти, кабелни канали, пътища, ограда, вертикална планировка. Електромонтажната част от проекта включва изграждане на уредба 110 kV, монтаж на система за управление и пускане на подстанцията в експлоатация.

Подстанция Каварна 110/20 kV – изпълнено е разширение на ОРУ 110kV с нови силови трансформатори, уредбата е реконструирана чрез подмяна на всички съществуващи съоръжения, нови пътища, ограда, вертикална планировка. Монтирани са система за видеонаблюдение, система за управление, нови табла AC/DC, както и нови релейно-командни табла.
Изградена е нова сграда на ЗРУ 20 kV и е монтирана нова двусекционна уредба КРУ 20кV.